Polityka prywatności, RODO i ciasteczka cookies

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi formularza kontaktowego mieszczącego się na stronie internetowej TaxExpertConsulting.pl przez spółkę Tax Expert Consulting Sp. z o.o., Batorego 112, 65-084 Zielona Góra, email : biuro [at] taxexpertconsulting.pl zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000525495 zwaną dalej Usługodawcą,
 2. Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, która przesłała wiadomość z wykorzystaniem formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcy usługę polegającą na udostępnieniu Formularza Kontaktowego, który umożliwia nawiązanie kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą.
 4. Usługobiorca korzystając z Formularza Kontaktowego oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego treść
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt 5
  3. wyraża zgodę na podanie imienia, nazwiska nadawcy, adresu e-mail oraz numeru telefonu
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) przez Usługodawcę w celu umożliwienia korespondencji z Usługodawcą. Powyższe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania korespondencji do momentu, gdy zgoda zostanie cofnięta bądź świadczenie usługi przez Usługodawcę zostanie zakończone.
 6. Wyrażenie zgody o której mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla skorzystania z Formularza Kontaktowego. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia skorzystanie z usługi.
 7. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Usługobiorców, a podstawą do ich przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, możliwość sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Usługobiorca ma także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Formularza Kontaktowego: a) komputer bądź inne urządzenie elektroniczne, które umożliwia dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa);
  b) przeglądarka internetowa z obsługą plików cookies (zalecane jest włączenie plików cookies w ustawieniach przeglądarki);
  c) skrzynka poczty elektronicznej oraz numeru telefonu;
 10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść, prawdziwość i zgodność danych podanych w Formularzu Kontaktowym. Wykorzystywanie Formularza Kontaktowego do celów reklamowych oraz dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 11. Usługodawca może zakończyć działanie Formularza Kontaktowego w dowolnej chwili i bez podania przyczyny.
 12. Usługobiorca może zrezygnować w dowolnej chwili z usługi Formularza Kontaktowego poprzez przesłanie wiadomości email o tytule „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” i dowolnej treści na adres biuro [at] taxexpertconsulting.pl. Wiadomość musi zostać przesłana z adresu email, który znajduje się w bazie danych.
 13. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres email biuro [at] taxexpertconsulting.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2019 r.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany adres email. W treści powiadomienia będzie zawierać link do nowego Regulaminu oraz oświadczenie o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę oznacza zakończenie korespondencji drogą elektroniczną, telefoniczną oraz usunięcie danych osobowych z rejestrów Usługodawcy.